Sylvana Multipla houdt de boel voor de gek

Een klein filtertje of een beetje photoshop ok. De meisjes zijn nou eenmaal een beetje ijdel (mannen die dit doen zijn ook meisjes). Maar het kan ook te gek zeg. Neem nou Sylvana Multipla van die waardeloze troep van een Dumpert. Die meid verbouwt zichzelf helemaal met een programmaatje om vervolgens op foto2 met haar normale tronie te staan. Dat verschil is zo verrotte groot dat het wel twee verschillende mensen zijn.

Laat dan gewoon weer ouderwets je koplampen zien. Dan zeuren we niet.

21 reacties op “Sylvana Multipla houdt de boel voor de gek

 1. De Sameritaanse vrouw zegt:

  Loop jij weleens ergens omheen? Neem jij wel eens een omweg om iemand niet te hoeven tegenkomen? Omdat je niet zit te wachten op contact met die persoon?

  Waarom stopt de Heere Jezus in Samaria?
  Veel Joden lopen ook ergens omheen. Om Samaria. De plaats waar de Samaritanen wonen. Dat zijn mensen die het Jodendom met het heidendom hebben vermengd. En daarom gaan ze de Samaritanen liever uit de weg.

  De Heere Jezus is met Zijn discipelen onderweg van het zuidelijk gelegen Judea naar Galilea. En de Heere Jezus gaat dwars door Samaria. Aangekomen bij Sichar, een stad in Samaria, houden ze halt.

  Wie is die vrouw uit Samaria?
  Jezus gaat vermoeid bij de bron in Sichar zitten. Het is 12 uur in de middag. Bijna het heetste moment van de dag. Er komt iemand steeds dichterbij. Het blijkt een eenzame vrouw te zijn die een kruik draagt. Dat doet toch niemand? Daar is het veel te warm voor. Waarom wil deze vrouw juist nú water putten? Zou ze niet samen met anderen willen putten?

  Als je weet wie deze vrouw is, begrijp je het beter. De mensen uit Sichar kijken op haar neer. Ze willen geen contact met haar omdat ze een slechte vrouw is die met meerdere mannen getrouwd is geweest. Ze lopen met een boog om haar heen.

  Ontmoeting met de Heere Jezus
  De vrouw loopt zonder te kijken langs de Heere Jezus. Ze heeft gezien dat het een Jood is. Onverstoorbaar laat ze een emmer in de put zakken en giet deze leeg in haar waterkruik. Dan hoort ze de Vreemdeling zeggen: ‘Geef Mij te drinken.’

  Verbaasd kijkt ze op. Wat vraagt die Man aan haar? Ze weet dat mannen in die tijd niet zomaar een vreemde Samaritaanse vrouw, die ook nog alleen is, aanspreken. Daarom vraagt ze heel verbaasd: ‘Hoe kunt U, Die een Jood bent, van mij, een Samaritaanse vrouw om water vragen?’ De vrouw verwacht dat Jezus haar vraag beantwoordt, maar dat gebeurt niet.

  Levend water
  De Heere Jezus zegt: ‘Als je wist Wie Ik ben, dan zou je Mij om drinken vragen. Ik zou je levend water geven.’ De vrouw antwoordt: ‘Heere, U hebt geen emmer en de put is diep, waar hebt U dan het levende water vandaan gehaald?’ En een beetje spottend zegt ze: ‘Bent U soms belangrijker dan onze vader Jakob die ons de put gegeven heeft en daar zelf ook uit gedronken heeft?‘

  Nooit meer dorst
  De Heere Jezus geeft geen rechtstreeks antwoord op haar vraag. Hij zegt: ’Iedereen die van dit water drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie drinkt van het water dat Ik geef, zal in eeuwigheid geen dorst krijgen!’ De vrouw denkt na: nooit meer dorst? Dat lijkt haar wel wat! Ze reageert daarom: ‘Heere, geef mij dat water, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik nooit meer naar de put.’

  Maar bedoelt de Heere Jezus het water uit de put? Nee, Hij bedoelt de Heilige Geest. Als de Geest in je hart komt, dan krijg je een verlangen naar de Heere. Dan laat Hij je zonden zien, maar krijg je ook verlangen naar vrede met God. Een verlangen dat levend is en nooit meer over gaat. Die Geest zal dan voor eeuwig in je hart wonen.

  De Heere Jezus weet alles
  De vrouw begrijpt het niet. Maar de Heere Jezus wil dat ze Hem nodig krijgt en begrijpt Wie Hij is. Daarom begint de Heere Jezus ineens over iets heel anders. ‘Ga naar de stad, haal je man en kom weer terug’. ‘Ik heb geen man’, reageert de vrouw kortaf. ‘Nee, dat is waar’, zegt de Heere Jezus. ‘De man waar u nu bij woont en waarmee u leeft, is uw man niet. Maar u hebt al wel vijf mannen gehad.’ Hier schrikt de vrouw van. Hoe weet Hij dat?

  De Heere Jezus laat zien dat Hij alles van haar weet. Hij weet ook alles van jou en mij. Hij weet wat je doet en denkt. Ook de dingen die je stilletjes doet, zonder dat iemand je ziet. God ziet jou altijd.

  Wat wil de Heere Jezus van deze vrouw?
  Hij wil dat ze haar zonden ziet en Hem nodig krijgt. Maar de vrouw begint snel over iets anders. Ze merkt dat Hij een profeet is. Dan kan ze Hem mooi een vraag stellen: ‘Ik zie dat U een profeet bent. Onze vaders hebben ons geleerd dat we op de berg Gerizim moeten bidden. Maar de Joden zeggen dat je alleen mag bidden in Jeruzalem op de berg Sion. Wie heeft er nu gelijk? Waar moeten we bidden?’

  De Heere Jezus antwoordt de vrouw dat het er niet om gaat wáár je God aanbidt, maar hóé je Hem aanbidt. Of je Hem oprecht aanbidt en met je hele hart. Daar gaat het om.

  Geloof jij ook al?
  De vrouw zegt: ’Ik weet dat de Messias zal komen en dat Hij ons al die dingen zal vertellen.’ Jezus antwoordt: ‘Ik ben het Die nu met u praat.’ Dat is genoeg voor de vrouw. Ze laat haar waterkruik staan en loopt direct naar de stad. Ze is zo vol van wat ze heeft gehoord, ze kan niet meer zwijgen. Ze vertelt in de stad over de Man Die ze bij de put heeft ontmoet. De Man Die alles van haar weet. Zou Hij de Christus zijn? De mensen worden nieuwgierig en lopen met de vrouw mee naar de waterput.

  De Heere Jezus heeft het zaad van Zijn Woord in het hart van de vrouw gestrooid. De Samaritanen zijn onderweg. Ze komen naar Hem toe. Ze hebben Hem nodig als Zaligmaker. Ze vragen: ‘Wilt U een paar dagen bij ons blijven en ons nog meer vertellen?’ De Heere Jezus doet dat en het worden gezegende dagen. Veel Samaritanen komen tot bekering. Ze geloven in de Heere Jezus.

  Geloof jij ook al? Loop niet met een boog om Hem heen, maar vraag of jij ook mag putten uit de Bron van levend water!

  9
  46
  • Wim Pel zegt:

   Wanneer een wijs persoon je met goede intentie de juiste passage citeert op het juiste moment heb je er iets aan. Zo in jouw handen alles vervormt tot het trolformat. Aard van het beestje. Ga aub zoeken naar passages die jouw daar van helpen weerhouden en laat bijbelcitaten aan die ze positief functioneel toepassen. En wees bewust dat kwalijken het boek kunnen citeren om vals te sturen. Niet doen gast. Je definieert jezelf. Want erger nog dan kwaad doen is een ander aanzetten tot kwaad. Wat jouw huidige levensmissie lijkt in je ziekte van trolleritis. Arm kind.

   6
   1
 2. Komst vd heiligegeest zegt:

  Komst van de heilige geest zegt:
  Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: “Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.” Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: “Wat heeft dit toch te betekenen?” Maar sommigen zeiden spottend: “Ze zullen wel dronken zijn.”

  Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: “U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël:
  “Aan het einde der tijden, zegt God,
  zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten.
  Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,
  jongeren zullen visioenen zien
  en oude mensen droomgezichten.
  Ja, over al mijn dienaren en dienaressen
  zal ik in die tijd mijn geest uitgieten,
  zodat ze zullen profeteren.
  Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven
  en tekenen geven op de aarde beneden,
  bloed en vuur en rook.
  De zon zal veranderd worden in duisternis
  en de maan in bloed
  voordat de grote, stralende dag van de Heer komt.
  Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept
  worden gered.”
  Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. David zegt immers over hem:
  “Steeds houd ik de Heer voor ogen,
  hij is aan mijn zijde, ik wankel niet.
  Daarom verheugt zich mijn hart
  en jubelt mijn tong van blijdschap.
  Ja, mijn lichaam zal behouden blijven,
  want u zult mij niet overleveren aan het dodenrijk
  en het lichaam van uw trouwe dienaar
  zal niet tot ontbinding overgaan.
  U hebt mij de weg naar het leven getoond,
  Uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde.”
  Broeders en zusters, u zult mij wel toestaan dat ik over de aartsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is; zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier. Maar omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd had dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen, heeft hij de opstanding van de Messias voorzien en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan. Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort. David is weliswaar niet naar de hemel opgestegen, maar toch zegt hij: “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’” Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: “Wat moeten we doen, broeders?” Petrus antwoordde: “Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.” Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: “Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!”

  Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.

  De komst van de heilige Geest Samenvatting
  Het bijbelverhaal over Pinksteren (Handelingen 2). Wanneer de apostelen tijdens Sjavoeot (Wekenfeest) in een huis bijeen zijn, horen ze plotseling een geluid van een grote windvlaag en verschijnen er een soort vlammen die zich boven de hoofden van de aanwezigen verspreiden. De gelovigen worden met de Heilige Geest vervuld en beginnen buiten het huis op luide toon het evangelie in allerlei vreemde talen te verkondigen met als gevolg dat er een grote massa mensen afkomstig uit allerlei windstreken op hen afkomt. De apostel Petrus neemt vervolgens het woord en houdt een toespraak waarna er ongeveer drieduizend mensen zich bij hen aansluiten.

  3
  10
 3. Bloedzuring zegt:

  Home
  Groenten
  Bladgewassen
  Bloedzuring

  Bloedzuring

  Eerst even dit, mocht je internationale informatie zoeken of bijvoorbeeld zaden van bloedzuring in een niet-Nederlandstalige webwinkel zoeken:
  Latijnse naam: Rumex sanguineus
  Engelse naam: Wood Dock of Redveined Sorrel
  Duitse naam: Blut-Ampfer
  Franse naam: Oseille sanguine
  De naam zuring is een algemene naam voor een klein aantal verschillende soorten binnen deze plantensoort.
  Afhankelijk waar je de zuring wilt zaaien/planten en waar je het voor wilt gebruiken kies je de soort. Er is veldzuring, moeraszuring, schapenzuring, paardenzuring, bloedzuring en nog veel meer. Sommige soorten worden zelfs als onkruid beschouwd en komen dus heel veel voor. De beste zuringsoorten om te eten zijn veldzuring (Rumex acetosa, de meest bekende en meest geteelde zuring), Spaanse zuring (Rumex scutatus), spinaziezuring (ook wel zevenjaarsspinazie of eeuwige spinazie genoemd, Rumex patientia) en deze bloedzuring.
  De Rumex sanguineus (de bloedzuring) is een winterharde vaste plant. Zelf heb ik de Rumex sanguineus Bloody Dock (maar die toevoeging is duidelijk geen rasnaam maar leuk voor de verkoop, denk ik 🙂 . Want ik zie geen verschil met de soort.
  Ik vind haar altijd erg mooi, het blad zo bijzonder; heldergroen met een felrode bladnerven. Deze bloedzuring is wat minder uitgesproken van smaak dan veldzuring, maar het uiterlijk maakt alles goed. Ik moet er wel bij zeggen dat jonge blaadjes de mooiste kleur hebben, als de blaadjes ouder worden zijn ze wat valer groen en de rode nerven worden bruinrood. Oftewel: veel van oogsten en zorgen dat ze weer nieuwe blaadjes maakt.
  Veldzuring, Rumex acetosa is duidelijk veel zuurder dan deze mildzure bloedzuring. Als je echt zuring wilt gaan telen en oogsten om te stoven, koken, soep van maken, etc., kies dan vooral veldzuring. Deze bloedzuring vind ik vooral lekker en mooi in salades, als eetbare garnering, etc. De smaak is als die van sla, maar dan met een klein citroenachtig zuurtje, vooral in de nerven.
  De blaadjes bevatten veel vitamine C. Ik kijk op tv graag naar programma’s als bijvoorbeeld Masterchef en daar zie ik in toprestaurants de jonge blaadjes van Bloedzuring wel eens voorbij komen, zo makkelijk te herkennen aan het felgroene blad met de even fel maar dan rode nerven.

  PLANT
  Zoals eerder gezegd is bloedzuring een winterharde vaste plant: ze wordt zo’n 30 centimeter hoog en vanaf het tweede jaar na zaaien gaat de plant ook bloeien. Die bloempjes zitten aan aan ongeveer 50 centimeter hoge aren en zijn onbetekend (

  2
  3
 4. Smurfenlied zegt:

  Waar komen jullie toch vandaan?
  Waar de smurfenhuisjes staan
  Hebben jullie ook een eigen taal?
  Ja die spreken wij allemaal
  Doen jullie iets dat wij niet durven?
  Ja want wij zijn echte smurfen
  Dit is een lied met een leuk refrein.
  Jullie zijn groot en wij zijn klein.
  De fluitsmurf begint
  Ja, zing maar na!
  La la la
  En nu de tweede stem…
  La la la
  En nou allemaal!
  La la la
  Kunnen jullie door een waterkraan?
  Wij kunnen door een waterkraan.
  En ook door een sleutelgat?
  Ja, ook door een sleutelgat!
  Kunnen jullie op een blokfluit’spelen?
  Ja, daar kunnen wij ook op spelen!
  Vinden smurfen dansen fijn?
  Ja, maar alleen op dit refrein:
  La la la
  He, wie is daar verkeerd aan het smurfen?
  He, zing eens netjes mee! (Yes sir!)
  Waarom zijn de smurfen klein?
  Omdat jullie groter zijn.
  Gaan jullie met die muts naar bed?
  Ja, die wordt niet afgezet.
  Gaan jullie net als wij ook slapen?
  Nee, wij moeten drie maal gapen.
  Wat is jullie grootste wens?
  Smurfen, maar dat snapt geen mens.
  La la la

  4
  1
 5. Patricia Pak zegt:

  Waarom horen we eigenlijk nooit meer wat van de echte Sylvana, die hele boze gescheiden vrouw uit Suriname? Is ze eindelijk gelukkig met een kerel of was ze het zat om als ex danseresje en showgirl steeds in de spotlights te staan? Dat zal toch niet. Geld maakt niet gelukkig zeggen ze, maar dat aanzienlijke vaste salaris wat ze nu vangt in de tweede kamer waarschijnlijk wel.

  3
  0
 6. Ex van Jan zegt:

  Jan Roos. Het is maandagmiddag. De banken werken vandaag zeker. Maak eens snel de alimentatie over.
  En zuip niet zoveel. De kinderen begint het steeds meer op te vallen te irriteren

  3
  6
 7. Jan's papegaai zegt:

  Sinds kort heb ik een papgaai aangeschaft. Met wat geluk leren ze snel wat geluiden na te doen.
  Nu heb ik geen omruilgarantie, maar het ios geen succes.
  De papegaai roeptnu de hele dag”

  Hik

  Proost

  Burph

  en Plop

  0
  2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.