Linda houdt niet meer van Holland

Linda de Mol

Hihihi, wat een leuke titel. Maar goed, waar draait het om? Linda de Mol gaat niet het o-zo-enorm-leuke-gezellige-grappige-kijk-mij-eens-gieren-van-het-lachen-om-mijn-domme-grapjes-show ‘Ik hou van Holland’ presenteren. Want dat past even niet bij haar ingetogen slachtofferschap.

“Nadat Linda de Mol begin dit jaar aangaf haar werkzaamheden voorlopig neer te willen leggen, heeft zij besloten om dit najaar alleen een nieuwe reeks van Miljoenenjacht te presenteren en daarnaast werkt zij aan een nieuwe serie”, aldus SBS.

Nu gaat die drukke jongen van de Snollebollekes het doen.

26 reacties op “Linda houdt niet meer van Holland

  • Harjo Thijs zegt:

   Schijnt dat die van Jeroen maar 15cm is, maar wel zo dik als een Jampot!.
   Linda heeft dus ook een kontgat zo groot als een regenpijp!

   24
   3
  • Hendrick III zegt:

   Linda is een valse heks. Al tijden op de hoogte van de misstanden van haar lover.
   Niet ingrijpen uiteraard en pas jaren later.

   Voor de bühne, als het echt niet meer vol te houden is, de relatie verbreken, maar onder de radar wel lekker doorgaan met z’n tweetjes.

   Blijkbaar is nu de storm gaan liggen en kruipt oma uit haar holletje.
   Het media offensief is gestart.
   Eerst die gearrangeerde fotoshoot in de bladen.

   Dadelijk een fop interview waar Linda uiteraard de vragen vooraf kent en samen met wat spindokkies een sappig en zielig verhaal uitkakt.

   Volgende fase komt Jeroentje Poentje weer in beeld en wordt deze stapje voor stapje weer geïntroduceerd in de media wereld.

   Zucht. Zo voorspelbaar dit.

   22
   0
  • Mr Knoopsgat zegt:

   Ik zeg aanklagen: Medeplichtig aan verkrachting door haar vriend en gefaciliteerd door haar broer!

   10
   0
 1. Mona zegt:

  Het schijnt dat d’r derde facelift begon te scheuren van al dat fake breeduit lachen wat ze moest doen in die giechelshow. Maar de familie heeft het ook niet makkelijk ,dat wou ik nog wel even kwijt. Linda de lul, haar broer de lul, haar neef de lul. Dat zijn ook maar gewoon mensen, met heel veel macht en geld. Dat dan weer wel. Maar nee even serieus. Ik vind het wel rot voor Linda dat ze zo genaaid is. Of juist niet. Nou ik hou nu op, want ik weet het soms ook allemaal niet meer.

  11
  1
 2. Bep Lachebek zegt:

  Dat mensen serieus naar dat programma kijken en dan denken dat Linda het zelf echt leuk vind allemaal en niet alleen voor het geld doet. Ongelooflijk, hoe dom kun je zijn. Dat zijn waarschijnlijk ook de mensen die nu nog steeds in hun eentje op straat fietsen met een mondmasker op.

  23
  1
 3. Andrea Jans zegt:

  Niks wat zij doet is niet van te voren uitgedacht of strategisch gepland op het effect wat het zal hebben en hoe het overkomt bij het publiek. Ook haar zogenaamde ‘girl next door’ spontaniteit is helemaal geregisseerd en doorgenomen met de advocaten. Helaas voor haar was haar mannetje het zat en liet zich niet meer regisseren?

  8
  1
 4. Duitse pitbull zegt:

  Die foto had Frau Xenia er nooit doorheen laten komen. Daar valt niet tegen op te liften. Daar helpt 50 miljoen ook niet meer tegen.

  7
  1
 5. Dennis Schouten vindt zichzelf een zegt:

  Het begrip hansworst wordt nog wel eens gebruikt om een knullig, onnozel of een (zichzelf) belachelijk (makend) persoon mee aan te duiden. Een dwaas dus, een aansteller.

  5
  1
 6. Johan Nes zegt:

  schilderij van Gebr. Van Limburg: Johannes op Patmos
  » meer
  1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
  2 Dit was in den beginne bij God.
  3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.
  4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.
  5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.
  6 Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes.
  7 Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden.
  8 Hij was het Licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het Licht getuigen zou.
  9 Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld.
  10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend.
  11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
  12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
  13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.
  14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.
  schilderij van Leonardo da Vinci: Johannes de Doper in de wildernis
  15 Johannes getuigt van Hem, en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van Welken ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geworden, want Hij was eer dan ik.
  16 En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade.
  17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden.
  18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.
  19 En dit is de getuigenis van Johannes, toen de Joden enige priesters en Levieten afzonden van Jeruzalem, opdat zij hem zouden vragen: Wie zijt gij?
  20 En hij beleed en loochende het niet; en beleed: Ik ben de Christus niet.
  21 En zij vraagden hem: Wat dan? Zijt gij Elias? En hij zeide: Ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: Neen.
  22 Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt gij? opdat wij antwoord geven mogen dengenen, die ons gezonden hebben; wat zegt gij van uzelven?
  23 Hij zeide: Ik ben de stem des roependen in de woestijn: Maakt den weg des Heeren recht, gelijk Jesaja, de profeet, gesproken heeft.
  24 En de afgezondenen waren uit de Farizeën;
  25 En zij vraagden hem en spraken tot hem: Waarom doopt gij dan, zo gij de Christus niet zijt, noch Elias, noch de profeet?
  26 Johannes antwoordde hun, zeggende: Ik doop met water, maar Hij staat midden onder ulieden, Dien gij niet kent;
  27 Dezelve is het, Die na mij komt, Welke voor mij geworden is, Wien ik niet waardig ben, dat ik Zijn schoenriem zou ontbinden.
  28 Deze dingen zijn geschied in Bethabara, over de Jordaan, waar Johannes was dopende.
  schilderij van Jan van Eyck: De aanbidding van het Lam Gods (geopend)
  » meer
  29 Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!
  30 Deze is het, van Welken ik gezegd heb: Na mij komt een Man, Die voor mij geworden is, want Hij was eer dan ik.
  31 En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water.
  32 En Johannes getuigde, zeggende: Ik heb den Geest zien nederdalen uit den hemel, gelijk een duif, en bleef op Hem.
  33 En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden heeft, om te dopen met water, Die had mij gezegd: Op Welken gij den Geest zult zien nederdalen, en op Hem blijven, Deze is het, Die met den Heiligen Geest doopt.
  34 En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van God is.
  35 Des anderen daags wederom stond Johannes, en twee uit zijn discipelen.
  36 En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Ziet, het Lam Gods!
  37 En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus.
  38 En Jezus Zich omkerende, en ziende hen volgen, zeide tot hen:
  39 Wat zoekt gij? En zij zeiden tot Hem: Rabbi! (hetwelk is te zeggen, overgezet zijnde, Meester) waar woont Gij?
  40 Hij zeide tot hen: Komt en ziet! Zij kwamen en zagen, waar Hij woonde, en bleven dien dag bij Hem. En het was omtrent de tiende ure.
  schilderij van Caravaggio: De kruisiging van Andreas
  » meer
  41 Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee, die het van Johannes gehoord hadden, en Hem gevolgd waren.
  42 Deze vond eerst zijn broeder Simon, en zeide tot hem: Wij hebben gevonden den

  1
  13
 7. Deel 2 delen graag zegt:

  Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden.
  18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.
  19 En dit is de getuigenis van Johannes, toen de Joden enige priesters en Levieten afzonden van Jeruzalem, opdat zij hem zouden vragen: Wie zijt gij?
  20 En hij beleed en loochende het niet; en beleed: Ik ben de Christus niet.
  21 En zij vraagden hem: Wat dan? Zijt gij Elias? En hij zeide: Ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: Neen.
  22 Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt gij? opdat wij antwoord geven mogen dengenen, die ons gezonden hebben; wat zegt gij van uzelven?
  23 Hij zeide: Ik ben de stem des roependen in de woestijn: Maakt den weg des Heeren recht, gelijk Jesaja, de profeet, gesproken heeft.
  24 En de afgezondenen waren uit de Farizeën;
  25 En zij vraagden hem en spraken tot hem: Waarom doopt gij dan, zo gij de Christus niet zijt, noch Elias, noch de profeet?
  26 Johannes antwoordde hun, zeggende: Ik doop met water, maar Hij staat midden onder ulieden, Dien gij niet kent;
  27 Dezelve is het, Die na mij komt, Welke voor mij geworden is, Wien ik niet waardig ben, dat ik Zijn schoenriem zou ontbinden.
  28 Deze dingen zijn geschied in Bethabara, over de Jordaan, waar Johannes was dopende.
  schilderij van Jan van Eyck: De aanbidding van het Lam Gods (geopend)
  » meer
  29 Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!
  30 Deze is het, van Welken ik gezegd heb: Na mij komt een Man, Die voor mij geworden is, want Hij was eer dan ik.
  31 En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water.
  32 En Johannes getuigde, zeggende: Ik heb den Geest zien nederdalen uit den hemel, gelijk een duif, en bleef op Hem.
  33 En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden heeft, om te dopen met water, Die had mij gezegd: Op Welken gij den Geest zult zien nederdalen, en op Hem blijven, Deze is het, Die met den Heiligen Geest doopt.
  34 En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van God is.
  35 Des anderen daags wederom stond Johannes, en twee uit zijn discipelen.
  36 En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Ziet, het Lam Gods!
  37 En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus.
  38 En Jezus Zich omkerende, en ziende hen volgen, zeide tot hen:
  39 Wat zoekt gij? En zij zeiden tot Hem: Rabbi! (hetwelk is te zeggen, overgezet zijnde, Meester) waar woont Gij?
  40 Hij zeide tot hen: Komt en ziet! Zij kwamen en zagen, waar Hij woonde, en bleven dien dag bij Hem. En het was omtrent de tiende ure.
  schilderij van Caravaggio: De kruisiging van Andreas
  » meer
  41 Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee, die het van Johannes gehoord hadden, en Hem gevolgd waren.
  42 Deze vond eerst zijn broeder Simon, en zeide tot hem: Wij hebben gevonden den

  1
  12
 8. Hij zegt:

  Zo gauw die snollebolle in beeld komt zap ik van links, links, links naar rechts, rechts, rechts.

  6
  1
 9. voetenrasp zegt:

  Kijk eens naar die diepe groeven bij de bovenlip van Linda de Mol. Als ze lenig is, dan heeft ze een gratis rasp om het eelt van haar voeten weg te raspen.

  5
  0
 10. OpinievanNederland zegt:

  Dat mens is zo ongelofelijk vals, wist al lang van het gedrag van haar vieze Jeroentje. Maar hield haar bek omdat er veelgeld mee gemoeid was. Als ze aluberhaupt zou overwegen om terug op tv te komen, zou ze zich haar ogen uit haar kop moeten schamen.
  Linda, hou de eer aan jezelf, red wat er nog te redden valt en verdwijn van de buis en uit de media.
  Pak die miljoenen en koop een bunker diep onder de grond, liefst in het buitenland.

  6
  0
 11. Anti Alles zegt:

  Ik denk dat vele in Nederland zitten te wachten op het permanent stoppen van deze heks. Waarom moet dat nou weer ‘voorlopig’ zijn. Die moet zo snel mogelijk weg van de tv ( waar niemand meer naar kijkt overigens ).

  3
  0
 12. Het vergeten kind zegt:

  We hebben de laatste tijd alleen maar keihard gelachen over Linda. Binnenkort zullen al die sneue figuren met veel te grote brillen ook wel weer in de media verschijnen om ons te vertellen dat we Linda niet mogen uitlachen. Ik pis nu alweer in mijn broek van het lachen.

  5
  0

Reacties zijn gesloten.